Lỗi sơn, nguyên nhân và cách khắc phục

Trang chủ > Lỗi sơn, nguyên nhân và cách khắc phục
Xem thêm
Thu Gọn
HIỆN TƯỢNG NHĂN BỀ MẶT
HIỆN TƯỢNG NHĂN BỀ MẶT

DefinitionĐịnh nghĩa

Lớp chất nền bịwhen new paint is applied. Problem may sưng lên hoặc nâng hạ khi lớp sơn mới được phủ lên. Vấn đề có thể appear during the painting process or on xuất hiện trong quá trình sơn hoặcdrying. sấy bề mặt.

CausesNguyên nhân

1] Flash-off time too long when working wet- 1] Thời gian bay hơi quá lâu khi tiến hành việc sơn liên tiếp 2 lớp lên nhau (ướt on-wet with some 2K-trên-ướt) với một số sản phẩm 2 thành phần ( 2K)  ( lớp sơn lại dtrong giai đoạn định hình).

2] Recoating solvent-sensitive layers (NC/ 2] Lớp sơn lại nhạy cảm với lớp dung môi (NC / TPA) with the wrong repair materials oTPA) với các vật liệu sửa chữa dùng sai hoặcwhen layers are too thick. khi sơn các lớp quá dày.

3] Coats used as a sealer are not thick 3] Các lớp sơn ép không đủ dày enough (sprayed too thin or when sand( phun quá mỏng hoặc khi chà xuốngdown too far). quá sâu).

4] Substrate layers not thoroughly dried. 4] Lớp bề mặt không khô hoàn toàn.

How to PreventCách ngăn chặn

1] Always keep to the recommended Flash-off 1] Luôn giữ đúng thời gian bay hơi

2] Carry out a Solvent Test, use the correct 2] Thực hiện một thử nghiệm dung môi, sử dụng đúngrepair process and use the correct film quá trình sửa chữa và sử dụng đúngthickness. độ dày lớp sơn.

3] Use the correct Film Thickness as advised 3] Sơn đúng độ dày nhưin the product technical data. trong tài liệu kỹ thuật sản phẩm.

4] Ensure that the substrate is dry. 4] Đảm bảo khô bề mặt.(Re-bake ( Sấy lạior use IR lamps) hoặc sử dụng đèn hồng ngoại).

How to RepairCách sửa chữa

Sand down the paintwork back to a sound Chà lại hoàn toàn xuống bề mặt nền. substrateLàm lại bằng cách sử dụng phù hợp lớp sơn lót và các lớp sơn phủ.

 (If necessary be prepared to strip back to a ( Nếu cần thiết phải chuẩn bị chà lại để mở một khoảng rộng trên bề mặt nền).

DefinitionĐịnh nghĩa

Lớp chất nền bịwhen new paint is applied. Problem may sưng lên hoặc nâng hạ khi lớp sơn mới được phủ lên. Vấn đề có thể appear during the painting process or on xuất hiện trong quá trình sơn hoặcdrying. sấy bề mặt.

CausesNguyên nhân

1] Flash-off time too long when working wet- 1] Thời gian bay hơi quá lâu khi tiến hành việc sơn liên tiếp 2 lớp lên nhau (ướt on-wet with some 2K-trên-ướt) với một số sản phẩm 2 thành phần ( 2K)  ( lớp sơn lại dtrong giai đoạn định hình).

2] Recoating solvent-sensitive layers (NC/ 2] Lớp sơn lại nhạy cảm với lớp dung môi (NC / TPA) with the wrong repair materials oTPA) với các vật liệu sửa chữa dùng sai hoặcwhen layers are too thick. khi sơn các lớp quá dày.

3] Coats used as a sealer are not thick 3] Các lớp sơn ép không đủ dày enough (sprayed too thin or when sand( phun quá mỏng hoặc khi chà xuốngdown too far). quá sâu).

4] Substrate layers not thoroughly dried. 4] Lớp bề mặt không khô hoàn toàn.

How to PreventCách ngăn chặn

1] Always keep to the recommended Flash-off 1] Luôn giữ đúng thời gian bay hơi

2] Carry out a Solvent Test, use the correct 2] Thực hiện một thử nghiệm dung môi, sử dụng đúngrepair process and use the correct film quá trình sửa chữa và sử dụng đúngthickness. độ dày lớp sơn.

3] Use the correct Film Thickness as advised 3] Sơn đúng độ dày nhưin the product technical data. trong tài liệu kỹ thuật sản phẩm.

4] Ensure that the substrate is dry. 4] Đảm bảo khô bề mặt.(Re-bake ( Sấy lạior use IR lamps) hoặc sử dụng đèn hồng ngoại).

How to RepairCách sửa chữa

Sand down the paintwork back to a sound Chà lại hoàn toàn xuống bề mặt nền. substrateLàm lại bằng cách sử dụng phù hợp lớp sơn lót và các lớp sơn phủ.

 (If necessary be prepared to strip back to a ( Nếu cần thiết phải chuẩn bị chà lại để mở một khoảng rộng trên bề mặt nền).

HIỆN TƯỢNG PHỒNG BỀ MẶT
HIỆN TƯỢNG PHỒNG BỀ MẶT

DefinitionĐịnh nghĩa

Do sựVery slow evaporation of residual solvent from chậm bay hơi của dung môi còn dư từa freshly painted paint process. This causes quá trình sơn sơn ướt. Điều này gây ra widespread swelling or sweating of the painphồng hoặc hấp hơi của toàn bề mặt sơn. surfacVấn đề có thể dẫn đến giảm độ bóng ( lờ mờ)gloss (hazing) and in small areas, edge zone và trong khu vực nhỏ, cạnh khu marking (see chapter on "Edge-Zone đánh dấu (xem chương về "Edge-Zone Marking”)

CausesNguyên nhân

1] Drying time too short between layers in a1] Thời gian khô quá ngắn giữa các lớp sơn trong một quá trìnhcomplete process and/ or too high a film hoàn thành và / hoặc trong quá trình sơn lớp sơn lót điền đày có độ dày quá lớn.

2] Filled areas are too thin or are not2] Các khu vực điền quá mỏng hoặc khôngsufficiently isolated. đủ cô lập.

3] Swelling of solvent-sensitive substrates.3] Phồng do bề mặt sơn nhạy cảm với chất dung môi.

4] Incorrect quantity of hardener in Body-Filler4] Dùng không chính xác số lượng Cứng trong lớp bả hoặc lớp sơn điền đầy.

5] Incorrect process when finishing over NC5] Không đúng quy trình khi hoàn thiện hơn NC or TPA substrates. hoặc chất nền TPA.

How to PreventCách ngăn chặn

1] Always keep to recommended film thickness and1] Luôn giữ độ dày của lớp sơn và thời giandrying times for each product. sấy theo tiêu chuẩn cho mỗi sản phẩm. Where possible dry with Nếu có thể sấy khô bằng đèninfrared as this dries from the lower layers first. hồng ngoại như thế đầu tiên phải sấy các lớp thấp hơn.

2] Apply isolating coat in sufficient film thickness (circa2] Sơn lớp cách ly đủ độ dày ( khoảng 50 μm).

3] Before painting, carry out a solvent test with acrylic or3] Trước khi sơn, thực hiện một thử nghiệm với acrylic hoặc dung môi xăngNC Thinners.Sand feathered edges and surfaces finely NC. Chà nhẹ cạnh viền và bề mặt mịn(Body Filler with P80/ P150, Primer Filler with P240 - ( Lớp bả chà với nhám P80 / P150, lớp sơn lót chà với nhám P240 - refer to technical information sheets). tham khảo tờ thông tin kỹ thuật). Không bả trực tiếp lên bề mặt sơn cũ nhạy cảm với dung môiDo not apply Body Filler over old paintwork which is (tốt hơn nên bả cho bề mặt kim loại để trần). Apply Phủ các lớp lót điền đầy mỏng và để thời gian bay hơi giữa các lớp đúng quy địnhoff between coats (to isolate). (để cô lập). Use products Sử dụng các sản phẩmwith mild solvent properties (Waterbased fillers). với dung môi đặc tính nhẹ ( chất điền đầy Waterbased).

4] Only use specified mixing ratios.4] Chỉ sử dụng tỷ lệ pha trộn theo quy định.

5] Use Finishing Process S8..5] Sử dụng hoàn thành quá trình S8.

How to RepairCách sửa chữa

Thoroughly sand back, or remove theChà kỹ lại, hoặc loại bỏaffected area. khu vực bị ảnh hưởng. Refinish with the correct primer Sửa chữa với sơn lót và các lớp phủ chính xácand/ or Top Coats..

HIỆN TƯỢNG GIỘP BỀ MẶT
HIỆN TƯỢNG GIỘP BỀ MẶT

DefinitionĐịnh nghĩa

Trong thời tiết ẩm ướt, một lượng nước nhỏ bốcvapour is absorbed into the paint structure hơi được hấp thụ vào cấu trúc sơn and is then evaporated again in dryvà sau đó được bốc hơi một lần nữa trong điều kiện khô conditions (osmosis).(thẩm thấu). This process is normalQuá trình này là bình thường and does not harm a well constructedvà không gây hại khi hoàn tất quá trình sơn. However, poor processingTuy nhiên, quá trình sơn lót kém sẽ cho phép hút ẩm/ of the primers will leave hygroscopnước hòa tan các chấtsoluble substances (salts) behind as (muối) phía sau như chất gây ô nhiễm.contaminants. Những nguyên nhân đó gây ra một sự tập trung cục bộ concentration of a salt water solution which nồng độ của dung dịch nước muối và làm lớp sơn bị giộp nước lên. Giộplift the paint film into water blisters.can occur in many sizes, patterns and có thể xảy ra với nhiều kích cỡ, nhiều kiểu và frequency and can form between individual tần số và có thể hình thành giữa các lớp cá thể hoặc bên dưới các lớp sơn toàn vẹn. In dryTrong thời tiết khôweather most blisters will temporarily recede. hầu hết các chỗ giộp sẽ tạm thời rút xuống.

CausesNguyên nhân

1] The surface to be painted (filler, bare metal1] Các bề mặt được sơn ( đã phủ lớp điền đầy, trần kim loại,..etc) was not cleaned thoroughly) đã không được làm sạch triệt để.Contamination from salt residue, eg dirty Bẩn từ lượng cặn muối, ví dụ như bẩn khi chà nướcsanding water or hand sweat, was left on hoặc đổ mồ hôi tay, đã để lại trênthe surface under or between coats. bề mặt dưới hoặc giữa các lớp sơn. TheCácblister pattern may indicate the cause kiểu giộp mô hình có thể chỉ ra nguyên nhân (beading = wipe marks, prints = finger or( Hoa văn hình vạch tròn do dấu vết sau khi lau chùi, in vân hoa tay do ngón tay hand prints)).

2] Wet sanding operations (particularly with2] Quá trình chà nhám ướt ( đặc biệt vớipolyester based products) without sản phẩm dựa trên polyester) mà không cósufficient time to allow water to evaporate đủ thời gian để cho phép nước bay hơibefore application of top-coats. trước khi sơn các lớp khác lên.

How to PreventCách ngăn chặn

1] Thoroughly clean the areas to be painted with1] Làm sạch các khu vực được sơn bằngclean water. nước sạch. Change sanding and cleaning waterThay đổi chà nhám và làm sạch nướcregularly, especially in winter when vehicle thường xuyên, đặc biệt là trong mùa đông khi công việc sơn sửa chữa cho xepaintwork in for repair is covered in salt. bị phủ trong muối. Consider Hãy xem xétchanging to dry sand operations to avoid water thay đổi sang công nghệ chà nhám khô để tránh nướcabsorption when sanding. hấp thụ khi chà nhám.Finally (depending on Cuối cùng ( phụ thuộc vàothe substrate) clean the area with an appropriate các chất nền) vệ sinh sạch sẽ khu vực với một công cụ vệ sinh thích hợpcleaner..

2] Allow sufficient time for water to evaporate when2] Cho phép có đủ thời gian cho nước bốc hơi khiwet sanding (circa 2 hours at 20ºC). chà nhám ướt ( khoảng 2 giờ ở 20 º C).Dry sand Chà nhám khô where possible especially with polyester basedở những vùng đặc biệt với các products. sản phẩm có tính chất polyester.

3] Ensure booth is dry before painting.3] Đảm bảo là phòng sấy phải khô trước khi sơn.In cold damp Trong điều kiện lạnh ẩm ướtconditions run the booth on bake before any phải sấy phòng sơn trước khi thực hiện bất cứ giai đoạn sơn.

How to RepairCách sửa chữa

Sand down and remove the paint layers backChà xuống và loại bỏ các lớp sơn, tạo lạito a sound substrate. một chất nền thật tốt. Be prepared to strip the Hãy chuẩn bị lộtareas back to bare metal where necessary. các khu vực trở lại kim loại trần khi cần thiết.Refinish with the correct choice Sơn sửa với sự lựa chọn đúngof primers fillers and top-coats. các chất sơn lót, lót điền đầy và các lớp sơn phủ bên trên.

HIỆN TƯỢNG CHẠY MÀU SƠN
HIỆN TƯỢNG CHẠY MÀU SƠN

DefinitionĐịnh nghĩa

Chạy màu sơn là sự nhuộm màu hay rỉ ra ( thấm) qua thuốc nhuộm hòa tan từ bề mặt thông qua top coat colour.    Bleeding is normalmàu của lớp sơn phủ. Bình thường observed as spots or patches of quan sát thấy hiện tượng chảy sơn như là các điểm hoặc các miếng vá của discoloration in the top coat, (often in red orsự đổi màu trong lớp sơn trên cùng, ( thường là màu đỏ hoặc yellow colours). màu vàng).Excess peroxide hardener in Cho vượt quá lượng cứng ( chứa chất tẩy màu) trong lớp điền đầy chứa polyester cũng có thể gây ra dấu hiệu tương tự due to a chemical reaction with the colour do phản ứng hóa học với các sắc tố màu sắcpigments..

CausesNguyên nhân

1] Soluble pigments or dyes from the old1] Do các chất màu hoặc thuốc nhuộm dễ hòa tan từ bề mặt sơn cũ bị hòa tan trong dung môi của chất liệu sửa chữa, paintwork are     dissolved in the solvent ovà thay đổi sắc thái ở bề mặt.

2] Bleeding can also occur when excessive2] Chạy màu sơn cũng có thể xảy ra khi chất tẩy dư thừa từ chất điền đầy polyester phản ứng trở lại với the pigments in the repair materialscác sắc tố trong các vật liệu causing a yellow-brown stain mark.sửa chữa gây ra một vết đánh dấu màu nâu - màu vàng. Blu

MayMauand green colours are particular vulnerableMàu xe xanh dương và màu xanh lá cây đặc biệt dễ bị tổn thương trongthis problem. vấn đề này.

3] Residues from Bitumen or Tar if not3] Do lắng cặn từ chất nhựa đường, hắc-ín không cleaned off thoroughly.được làm sạch triệt để.

How to PreventCách ngăn chặn

1] Carry out a solvent test to check if a1] Thực hiện một bài kiểm tra dung môi để kiểm tra xem sựsoluble dye exists. Soluble dyes have not tồn tại của thuốc nhuộm có tính hòa tan. Thuốc nhuộm có tính hòa tan không đượcexisted in any paintwork or repair tồn tại trong bất kỳ công việc sơn hoặc sửa chữapaints for many years. sơn trong nhiều năm.

2] Only use the recommended quantity of2] Chỉ sử dụng đúng số lượng cứng ( chứa chất tẩy màu) cho phép khi trộn với nhữngproducts and mix the hardener sản phẩm polyester và trộn cứng phảiin evenly and thoroughly.        Never allow thephải đồng đều và triệt để. Không bao giờ cho phép coloured hardener to look streaky in the cứng vẫn còn màu nhìn như những đường kẻ sọc ở trên các lớp điền đầy khi phủ lên.

 3] Before painting ensure all contamination,3] Trước khi sơn đảm bảo tất cả các ô nhiễm, especially bitumen and tar deposits, aređặc biệt là nhựa đường và hắc-ín cô đọng, phải đượcthoroughly removed. loại bỏ triệt để.

How to RepairCách sửa chữa

To repair a bleed-through area, the wholeĐể sửa chữa chạy sơn qua một khu vực, toàn bộ area should be isolated with an appropriate khu vực cần được cô lập với cách che chắn thích hợp.sealer, and appropriate primer. If the bleed Nếu chạy màu sơnthrough is severe then the paint layers should nghiêm trọng thì lớp sơnbe removed back to a sound substrate and nên được gỡ bỏ lại tạo một chất nền thật tốt và then refinished with the correct primer and sau đó sửa chữa lại với các quy trình sơn lót và các lớp sơn phủ chính.

HIỆN TƯỢNG ĐỘ PHỦ KÉM
HIỆN TƯỢNG ĐỘ PHỦ KÉM

DefinitionĐịnh nghĩa

Chất nền hiển thị thông qua các lớp sơn phủ. OldLớp sơn cũ, vùng dặm sơn lót hay những vùng sơn lót điền đầy được visible through the top-coat. hiển thị thông qua các lớp sơn phủ.

CausesNguyên nhân

1] Substrate not coloured to similar even1] Bề mặt không phủ màu tương tự  ngay cảshade. bóng.

2] Poor covering shade (eg no heavy metal2] Độ che phủ kém ( ví dụ như không có sắc tố kim loại nặngpigment).).

3] Top-coat over-thinned.3] Lớp sơn phủ quá mỏng.

4] Top-coat not stirred properly before use.4] Lớp sơn phủ không được khuấy kỹ trước khi sử dụng.

5] Paint coats were applied to thin.How to PreveCách ngăn chặn

1] A uniform substrate is required, especially1] Bắt buộc thống nhất chất nền, đặc biệtwhen using translucent colours (eg when khi sử dụng màu sắc trong mờ (ví dụ như khiusing 3-coat pearl effect systems) sử dụng hệ thống sơn 3 lớp màu Bơ)

2] For poor covering colours, use a tinting2] Đối với màu sắc có độ phủ kém, sử dụng một sơn lót điền đầy nhẹ màu.

3]+4] Stir base colours thoroughly and always3] Khuấy thật kỹ màu sắc cơ bản và luôn luôn loãngthin as per specification.loãnglo theo đặc điểm kỹ thuật.

5] Spray sufficient film thickness (solid colours4] Sơn đủ độ dày ( màu sơn thịt50-70 microns, Metallic basecoats 15-25 50-70 micron, màu sơn nhũ 15-25 microns).   Alternative for water-based micron). Thay thế cho màu sắc nướccolours: - spray a thin adhesion coat -: - xịt một lớp kết dính mỏng - blow dry - finish with 2 spray coats. xì khô - kết thúc với 2 lớp phun.

How to Repair Cách sửa chữa

After drying, sand down and repaint. Sau khi sấy, chà xuống và sơn lại.

 

HIỆN TƯỢNG ĐỐM BỞI TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI
HIỆN TƯỢNG ĐỐM BỞI TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI

DefinitionĐịnh nghĩa

Do sựPhysical attack or discolouration of the paint tấn công vật lý hoặc đổi màu của bề mặt sơnsurface due to various causes; the spots take do nhiều nguyên nhân khác nhau; các đốm có various shapes, colours and siznhiều hình dạng, màu sắc và kích cỡ.

CausesNguyên nhân

1] Tar - Dirty, brown-black spots.1] Nhựa đường bẩn, đốm nâu - đen.

2] Industrial waste gas, eg SO2 - Large area or spot2] Khí thải công nghiệp, ví dụ như SO2 - khu vực lớn hoặc khu vực tại chỗarea gone matt. bị mờ đi.

3] Acid Rain - No short-term visual effect, but can go3] Mưa axit - hiện tượng không nhìn thấy ngay, nhưng có thể dẫn đến mờ đi.matt.

4] Acid (Battery) - Usually destroys the entire paint build4] Acid ( Pin) - Thông thường, phá hủy toàn bộ lớp sơn down to the metal.xuống đến mặt kim loại.

5] Tree Sap - Thread-like and droplet shaped,5] Nhựa cây – giống như hình dòng hay hình giọt - sometimes clear and sometimes brown-yellow marks đôi khi trong và đôi khi có vết màu vàng – nâu sưng lên.

6] Insects - Marks of insect bodies visible in the paint6] Côn trùng – vết các bộ phận của côn trùng có thể nhìn thấy trong bề mặt sơnsurface..

7] Insects Secretions - Bee-droppings: long yellow7] Côn trùng tiết – phân ong: vết màu nâu vàng dài. Phân côn trùng phá hoại cây cối: tròn, hình vòng giống như sự khắc axitetchings..

8] Bird-Droppings - Appearance can vary depending on8] Phân chim - Bề ngoài có thể khác nhau tùy thuộc vàothe type of bird, weather conditions and duration of các loại chim, điều kiện thời tiết và khoảng thời giancontamination. ô nhiễm.

How to PreventCách ngăn chặn

Remove all foreign bodies and matter fromGỡ bỏ tất cả các tác nhân bên ngoài và các vấn đề từ the paintwork as soon as possible.          Wash olớp sơn cũ càng sớm càng tốt. Rửa sạchtar and tree sap using appropriate cleaner. hắc ín và nhựa cây bằng cách sử dụng dung môi lau thích hợp.Remove all other contamination with water. Gỡ bỏ tất cả các chất bẩn khác với nước. Regular paintwork aftercare is requiredBắt buộc thường xuyên chăm sóc bề mặt sơn(washing, polishing, wax protection etc). ( Rửa, đánh bóng, bảo vệ sáp,..).

How to RepairCách sửa chữa

Depends on the amount of damage.Phụ thuộc vào số lượng thiệt hại.For damage to the top-coat, first attempt to Đối với thiệt hại cho lớp sơn phủ, đầu tiên polish out the probem using Polishing Pastecố gắng đánh bóng thật sạch các phần hư hại bằng cách sử dụng xi đánh bóng nhão và đánh lại với xi có độ bóng cao. As aThứ hai, cố gắng chà khu vực đó với giấy nhám P1200 and then repeat as for the first attempt.và sau đó lặp lại như đối với công việc thử đầu tiên.For Đối với major damage, sand downthiệt hại lớn, chà xuống bề mặt kim loại và sơn lại khi cần thiết.

HIỆN TƯỢNG BỤI CÔNG NGHIỆP
HIỆN TƯỢNG BỤI CÔNG NGHIỆP

DefinitionĐịnh nghĩa

Xuất hiện những đốm gỉ ăn mòn trên bề mặt sơn.

CausesNguyên nhân

Industrial DustBụi công nghiệp. Corrosive deposits from chimneys ofSự tích tụ ăn mòn từ ống khói của xưởngfoundries and ironworks. đúc và xưởng làm đồ sắt. Rail and roadĐá nhỏ rải trên mặt đường bộ và đường sắt. Iron particles, which mainly occurNhững hạt sắt, mà chủ yếu xảy raon top flat surfaces, oxidise in moisture and trên bề mặt phẳng trên cùng, oxi hóa ở trong môi trường ẩm và hơi ẩmhumidity and then attack the paint surfaces. và sau đó tấn công các bề mặt sơn.

Spark DamageThiệt hại do tàn lửa:Ash from overheated electricity cables ondo  tàn từ dây cáp điện trêntramways and railways. đường xe điện và đường sắt quá nóng. TSpark damage fromTTThiệt hại do tàn lửa từ các hoạt độngwelding and grinding operations. The hot and hàn điện và mài. Sự nóng vàsometimes glowing, particles of iron burn into đôi khi phát sáng, các hạt sắt ghim vàothe paint surface. bề mặt sơn.

How to PreventCách ngăn chặn

Immediate removal of the metal particles andNgay lập tức loại bỏ các hạt kim loại vàregular maintenance by polishing and waxing thường xuyên bảo trì bởi đánh bóng và bôi sápwill help to avoid the problem. Where welding sẽ giúp đỡ để tránh vấn đề này. Trường hợp làm việc hànor grinding work is being carried out, ensure hoặc mài đang được thực hiện, đảm bảo that all vehicles adjacent to or near the work rằng tất cả các xe bên cạnh hoặc gần các công việcare fully covered to protect them. phải được che phủ đầy đủ để bảo vệ chúng.

How to RepairCách sửa chữa

Use a metal dust remover and finish off bySử dụng công cụ loại bỏ bụi kim loại và kết thúc bằng cáchpolishing the surface with a polishing paste. đánh bóng bề mặt với xi đánh bóng. If Nếu the metal particles are deeply etched into thecác hạt kim loại ghim sâu vàopain surface, sand down the affected areas bề mặt sơn, chà xuống khu vực bị ảnh hưởng with P1200 and then polish with a polishingvới giấy nhám P1200 và sau đó đánh bóng với xi đánh bóng.

HIỆN TƯỢNG MẤT ĐỘ BÓNG / MỜ
HIỆN TƯỢNG MẤT ĐỘ BÓNG / MỜ

Định nghĩa

Matt or matted paint surfaces.Bề mặt sơn bị mờ hoặc xỉn.

CausesNguyên nhân

1] Paint swelling.1] Phồng bề mặt sơn.

2] Coats too thick.2] Lớp sơn phủ quá dày.

3] Weathering (results of the action of Sulphur3] Sự phong hoá ( kết quả sự tác động của Sulphur dioxide/nitrous oxide combined with moisture and/odioxit / nitơ oxit kết hợp với độ ẩm / hoặc severe UV radiation). UV bức xạ nghiêm trọng).

4] Wrong amount of hardener in the mix.4] Cho sai lượng cứng trong khi pha trộn.

5] Poor or incorrect paint-work aftercare.5] Bảo trì lớp sơn không đúng hoặc kém.

-Incorrect polishing (polish too aggressively, or in- Đánh bóng sai ( đánh bóng quá mạnh, hoặc trong direct sunlight)ánh sáng mặt trời trực tiếp).

-Weathered surfaces due to poor aftercare- Phong hóa bề mặt do bảo trì kém.

-Car wash brushes too coarse or worn.- Rửa xe bằng bàn chải quá thô hoặc mòn.

-Car shampoo too strong– Dùng chất tẩy rửa quá mạnh để rửa xe.

6] New repair work weathered too early.6] Việc sửa chữa mới thay đổi màu sắc quá sớm. Thick coats orCácCác lớp sơn phủ dày hoặc fresh paintwork are sensitive to condensation (belowbề mặt sơn còn ướt rất nhạy cảm dễ ngưng tụ ( điểm đọng bên dưới).

7] Insufficient air circulation during spraying and/or7] Không đủ không khí lưu thông trong thời gian phun sơn / hoặcdrying operations. sấy.

How to PreventCách ngăn chặn

1] See section on ”Swelling".1] Xem phần "Phồng bề mặt".

2] Always keep to the film builds as2]. Luôn phun các lớp sơn theo tiêu chuẩn. With poor covering topVới các lớp sơn có độ phủ kém ( màu vàng và đỏ) sử dụng bề mặt nhẹ màu.

3] Ensure regular paintwork aftercare.3] Đảm bảo thường xuyên bảo trì lớp sơn.

4] Always keep to the recommended mixing4] Luôn giữ đúngratios. tỷ lệ pha trộn.

5] See section on ”Aftercare of Paintwork".5] Xem phần "Bảo trì sơn".

6] Always keep to the recommended coat6] Luôn giữ đúng độ dày các lớp phủ và đúng thời gian sấy.

7] Check air circulation, replace floor and7] Kiểm tra lưu thông không khí, thay thế ceiling filters if necessary.bộ lọc trần và sàn nếu cần thiết. If in doubt,Nếu nghi ngờ,consult you spray booth manufacturer. tham khảo ý kiến nhà sản xuất phòng sấy.

How to RepairCách sửa chữa

Try to polish out the problem with a polishingCố gắng đánh bóng các sự cố với xi đánh, và kết thúc với loại xi đánh bóng có độ bóng cao. If the gloss cannot be restored, then remove Nếu bóng không thể phục hồi, sau đó loại bỏ back to a sound substrate and refinsh.lại đến bề mặt chất nền tốt rồi sửa lại.

HIỆN TƯỢNG MẤT BÁM DÍNH
HIỆN TƯỢNG MẤT BÁM DÍNH

DefinitionĐịnh nghĩa

Mất độ bám dính có thể biểu hiện chính nó trong 2 different ways.cách khác nhau.    First - where a total lack ofĐầu tiên - thiếu adhesion occurs below the entire paint film.độ bám dính xảy ra dưới toàn bộ lớp sơn. Second - where a lack of adhesion occursThứ hai - thiếu adhesion occurs below the entire paint film.độ bám dính xảy ra giữa các lớp phủ.

CausesNguyên nhân

1] Substances which can cause adhesion1] Các chất có thể gây kết dính failure are left on the substrate (eg silicon, không được để lại trên các bề mặt (ví dụ như silicon, oil, grease, wax, rust, sanding residue, etcdầu, mỡ, sáp, rỉ sét, dư lượng bụi từ chà nhám,..)

2] An unsuitable primer or surfacer was2] Sơn lót hay lớp bề mặt không phù hợp khi phủ lên bề mặt.

3] Insufficient sanding was carried out to the3] Chà nhám lênsubstrate. chất nền không đủ.

4] Primer or base coats were applied too dry4] Phủ lớp sơn lót hoặc lớp sơn màu quá khôor too thin. hoặc quá mỏng.

5] Poor drying conditions.5] Điều kiện sấy khô kém.

How to PreventCách ngăn chặn

To avoid the result of loss of adhesion to theĐể tránh những kết quả của việc mất độ bám dính vào substrate, always use the correct type ofbề mặt, luôn luôn sử dụng đúng loại primer and/or surfacer for the substrate (egsơn lót và lớp sơn lót điền đầy cho chất nền ( ví dụ: for aluminium, steel or plastic etc.). cho nhôm, thép hoặc nhựa,..) Only apply Chỉ phủ lớp sơn lót theo đặc điểm kỹ thuật (xem tài liệu kỹ thuật Data Sheets or Tech Data on the cans.) Do hoặc thông tin kĩ thuật trên lon.) Không phủ các lớp sơn quá dày. Làm sạch the substrate before application of painchất nền kĩ trước khi phủ vật liệu sơnmaterials.

How to RepairCách sửa chữa

Remove all coats with poor adhesion.Gỡ bỏ tất cả các lớp sơn với độ bám dính kém. Thoroughly sand and clean the substrate.Chà kỹ và làm sạch bề mặt. Repaint using the correct choice of primer Sơn lại bằng cách sử dụng lựa chọn đúng sơn lót, lớp sơn lót điền đầyand/or surfacer and/or top-coats. và các lớp sơn phủ