• - Tâm thế

- Kỷ luật

- Chuyên nghiệp

- Đoàn kết